Dierenkliniek a30

Tijd en aandacht voor u en uw huisdier      0318 - 437 133

Privacy verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Hierdoor zijn de regels met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens veranderd. Natuurlijk vinden we bij Dierenkliniek A30 uw privacy ook belangrijk en we houden ons dan ook aan deze nieuwe wetgeving. U kunt in onderstaande uiteenzetting lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt:

 • initialen, voornaam en achternaam
 • geslacht
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoon nummer(s)
 • e-mail adres
 • contact gegevens van uw bewindvoerder, indien van toepassing
 • patiëntgegevens (naam, diersoort, ras, geslacht, leeftijd, chipnummer, paspoortnummer, eventueel stamboom nummer en medische gegevens)
 • andere gegevens, dan bedoeld onder bovengenoemde punten, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?

Dierenkliniek A30 verwerkt bovengenoemde gegevens met als doel:

 • om gegevens over de behandeling van uw huisdier te kunnen vastleggen in een dossier
 • om u te kunnen informeren over lopende onderzoeken of behandelingen van uw huisdier
 • het kunnen laten uitvoeren van nader onderzoek door laboratoria en andere dienstverleners, zoals veterinair medisch specialisten
 • oproepen van uw huisdier voor vaccinaties of andere periodieke behandelingen te kunnen versturen
 • facturatie en het kunnen afhandelen van financiële administratie
 • om u de nodige informatie te kunnen verstrekken over nieuws op het gebied van diergezondheidszorg of acties van onze kliniek
 • om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
 • om u diergeneesmiddelen of andere producten voor uw huisdier te kunnen leveren/toesturen

Als u zich inschrijft als cliënt bij Dierenkliniek A30 dan geeft u ons toestemming om bovengenoemde gegevens te verwerken voor de doelen die hier genoemd zijn.

 

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

 • Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben enkel degene die in verband staan met de verwerking van de persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk betrokken zijn toegang tot de persoonsgegevens.
 • Dierenkliniek A30 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt alleen gegevens aan een derde partij welke uitdrukkelijk noodzakelijk zijn voor het kunnen leveren van onze diensten.
 • Dierenkliniek A30 gebruikt het cloud based praktijk management systeem van IDEXX-Animana om uw gegevens en die van uw huisdier op te slaan. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden gegevens wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden. Met IDEXX-Animana hebben wij een verwerkingsovereenkomst die u op de praktijk kunt inzien.
 • Dierenkliniek A30 maakt gebruik van de diensten van Personalcard voor het verzorgen en verzenden van gepersonaliseerde oproepkaarten zoals vaccinatie herinneringen. De gegevens die aan Personalcard door ons verstrekt worden zijn: uw initialen en achternaam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, naam van uw huisdier en de datum waarop uw huisdier gevaccineerd dient te worden. Met Personalcard hebben wij een verwerkingsovereenkomst die u op de praktijk kunt inzien.
 • Dierenkliniek A30 kan bij doorverwijzing naar een veterinair medisch specialist gegevens van u en uw huisdier aan deze specialist verstrekken. De gegevens die bij een doorverwijzing door ons verstrekt worden zijn: uw initialen en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mail adres en het medische dossier van uw huisdier, met gegevens die voor het onderzoek en de behandeling door de specialist relevant zijn.
 • Dierenkliniek A30 zal bij het insturen van materiaal voor laboratoriumonderzoek alleen die gegevens verstrekken aan het laboratorium die voor het onderzoek relevant zijn.
 • Dierenkliniek A30 werkt voor spoeddiensten samen met andere dierenklinieken. Deze dienstpartners kunnen door middel van een wachtwoord inloggen in het door Dierenkliniek A30 gebruikte praktijkmanagement systeem van IDEXX-Animana om, indien gewenst, benodigde gegevens van u en uw huisdier in te zien.

 

Hoe lang worden uw gegevens en die van uw huisdier bewaard?

Genoemde gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of zoals de wet verplicht.

 

Beveiliging

 • Dierenkliniek A30 neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en om datalekken te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@dierenklinieka30.nl
 • Medewerkers van Dierenkliniek A30 mogen niet zonder uw schriftelijke toestemming gegevens verstrekken aan andere partijen dan in deze verklaring genoemd staan. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 

Rechten van u als cliënt

 • U heeft als cliënt van Dierenkliniek A30 het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die Dierenkliniek A30 van u heeft. Dierenkliniek A30 zal deze gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.
 • U heeft als cliënt van Dierenkliniek A30 het recht op vergetelheid. In een aantal gevallen dient Dierenkliniek A30 uw persoonsgegevens te wissen indien u daarom vraagt.
 • U heeft als cliënt van Dierenkliniek A30 recht op inzage. Dit betekent dat u het recht heeft te vragen welke gegevens Dierenkliniek A30 van u heeft. Ook mag u vragen deze gegevens in te zien.
 • U heeft als cliënt van Dierenkliniek A30 recht op rectificatie en aanvulling. Dit betekent dat u het recht heeft om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om uw persoonsgegevens aan te vullen.
 • U heeft als cliënt van Dierenkliniek A30 het recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties heeft u het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens. Dit recht geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:
 1. gegevens zijn mogelijk onjuist
 2. de verwerking is onrechtmatig
 3. gegevens zijn niet meer nodig
 4. u maakt maakt bezwaar
 • U heeft als cliënt van Dierenkliniek A30 recht op bezwaar. Dit betekent dat u het recht heeft om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek A30 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee wordt bedoeld: besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker tussen zit.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina van de website van Dierenkliniek A30.

 

Verdere informatie en vragen

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, neem dan s.v.p. contact op met Dierenkliniek A30 via info@dierenklinieka30.nl of via 0318-437133.